ค้นหา

 การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงานพัฒนาชุมชน และสายงาน เกษตร
รหัส : 10000059
โครงการ : การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงานพัฒนาชุมชน และสายงาน เกษตร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสายงานหลักดังกล่าว ว่ามีลักษณะงานโดย ทั่วไปคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันประการใดบ้าง มีข้อบกพร่องและปัญหาประการใดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท ในพื้นที่ระดับตำบล
  2. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในสายงานและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
  3. เพื่อหารูปแบบโครงสร้างขององค์กรทำงานพัฒนา- ชนบทที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการทำงาน
นักวิจัย :

ชัยฤกษ์ มณีพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th