ค้นหา

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาและวันหยุดราชการ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดระยอง
รหัส : 02001130
โครงการ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาและวันหยุดราชการ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดระยอง
Project : Task Satisfaction of Health Center Officers Providing Overtime Service of Rayong Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการดำเนินงาน การให้บริการนอกเวลาและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการนอกเวลาและวันหยุดราชการ
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการนอกเวลา และวันหยุดราชการ
นักวิจัย :

วิฉันทนา สุขเกษม

สุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th