ค้นหา

 ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กทม. ต่อการให้บริการของ กทม.
รหัส : 10000050
โครงการ : ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กทม. ต่อการให้บริการของ กทม.
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนในกทม. ที่มีต่อการให้บริการของกทม. เพื่อทราบว่าการให้ บริการของกทม. มีความสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชนหรือไม่เพียงใด
  2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กทม. ที่ มีต่อการให้บริการของกทม.
  3. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการให้ บริการแต่ละด้าน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและ ความต้องการของประชาชนด้วย
นักวิจัย :

จิราวัลย์ มิตรทองแท้
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th