ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม เพื่อพัฒนาชนบท
รหัส : 10000024
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม เพื่อพัฒนาชนบท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปรัชญา เวสารัชช์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th