ค้นหา

 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและรูปแบบการใช้อาสาสมัครในงานอาชีวอนามัยภาคเกษตร : กรณีศึกษาในตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รหัส : 02001126
โครงการ : การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและรูปแบบการใช้อาสาสมัครในงานอาชีวอนามัยภาคเกษตร : กรณีศึกษาในตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
  2. เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้อาสาสมัครในงานอาชีวอนามัยภาคเกษตร
  3. เพื่อรณรงค์ลดการใช้และอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย :

กฤษฎา เทพบุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th