ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
รหัส : 02001125
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ในแต่ละขั้นตอนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
  2. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ว่ามีความพึงพอใจในระดับใด
  3. เพื่อค้นหาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจในบริการขั้นตอนต่างๆ ว่าขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในด้านใดของกระบวนการให้บริการ การจัดอาคารสถานที่ และบุคคลผู้ให้บริการ
นักวิจัย :

สมพักตร์ ปัญญารัตน์

กฤษฎา เทพบุรี

มัณฑนา เพชรคำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th