ค้นหา

 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
รหัส : 09190701
โครงการ : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ขอบเขตการวิจัย : กำหนดเขตเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง จำนวน 2 พื้นที่ ด้แก่ พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความชัดเจนทั้งขอบเขตขนาดกิจกรรม และการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ที่จะมีหรือเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจชายแดน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง
  2. เพื่อเสนอแนะรูปแบบของเขตเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน ตลอดจนความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการพัฒนา
  3. เพื่อให้มีกรอบแผนปฏิบัติการ มาตรการ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจชายแดนที่สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์การพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม
  4. เพื่อกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย :

วิโรจน์ มโนพิโมกษ์

กมล ส่งวัฒนา

กฤช เอี่ยมฐานนท์

ชัยวัฒน์ โพธิพงศา

ประโยชน์ เจริญสุข

มณี ศรีสมุทร

มนัส วณิชชานนท์

วาสนา ยอดสลุง

ศิริเชษฐ สังขะมาน

ศิริพร รัศมีมณฑล

สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง

อณสว์ ยี่สุดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th