ค้นหา

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 09190683
โครงการ : แนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Human Resource Development Guidelines for Three Star-Rated Hotels in Bangkok, Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : มุ่งศึกษาทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมาตรฐานทั่วไปของบุคลากรผู้ให้บริการในสถานที่พักแรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป และ 4) ด้านความสามารถ/ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้และทักษะเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ 1) แผนกบริการส่วนหน้า 2) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) แผนกแม่บ้านและบริการส่วนห้องพัก
  3. วิเคราะห์นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th