ค้นหา

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - สังคม และการเมืองที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัส : 09190654
โครงการ : การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - สังคม และการเมืองที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Project : An Analysis of Socio - Economic and Political Aspects Affecting Mental Health Status of People in Three Southern Border Provinces.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาความตรงตามโครงสร้างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ multi-stage sampling จากประชากรไทย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,024 คน แบ่งตามภาคเขตเมืองและเขตชนบท และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (จังหวัดที่มีรายได้ร่ำรวย ปานกลาง ยากจน) 2. การศึกษาค่าปกติของประชากรไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจสอบเครื่องมือเดิมที่ใช้ประเมินภาวะสุขภาพจิตในประเทศไทย และพัฒนาเครื่องมือฉบับใหม่ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการนำไปใช้ทั่วประเทศ
  2. เพื่อทดสอบเครื่องมือฉบับใหม่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยการศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้างและหาค่าปกติของเครื่องมือ
  3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น และทดสอบเครื่องมือทั้งสองฉบับโดยการศึกษาความพ้อง (agreement study) ในการประเมินภาวะสุขภาพจิต
นักวิจัย :

ศรัณยา บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th