ค้นหา

 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
รหัส : 09190611
โครงการ : การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาความสามารถของผู้ส่งออก-นำเข้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างไทยและจีนตอนใต้
  2. นำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
นักวิจัย :

รุธิร์ พนมยงค์

โกสุมภ์ สายจันทร์

คมกฤต เล็กสกุล

ชูศรี เที้ยศิริเพชร

ปรัชญญา ประกอบกิจ

ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์

อภิชาต โสภาแดง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th