ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 09190585
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : An Opinion Study of Middle Manager About Competence on Job Performance of Hotel Staff in Bangkok Metropolitan Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 89,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยราชพฤกษ์
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายงานส่วนหน้าและผู้จัดการฝ่ายงานแม่บ้าน จำนวน 400 คน จากโรงแรมที่มีมาตรฐานการให้บริการ ระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิตย์รดี วงษ์สวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th