ค้นหา

 การพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รหัส : 09190568
โครงการ : การพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษารูปแบบในการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของตลาดกกยาง
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบของตลาดกกยางให้เป็นตลาดของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของตลาดที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของชุมชน
  3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการตลาดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ ชุมชนโดยรอบและเทศบาลนครอุบลราชธานี
นักวิจัย :

อินทิรา ซาฮีร์

ฉวีวรรณ อินทนนท์

ตระการ ถนอมพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th