ค้นหา

 กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
รหัส : 09190546
โครงการ : กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดภาคใต้ (พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ร่วมงานวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม ระหว่างกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 5 จังหวัด
  3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ 5 จังหวัด
นักวิจัย :

สมสมัย เอียดคง

ฉลอง แก้วประเสริฐ

วราภรณ์ ทนงศักดิ์

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th