ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
รหัส : 09190525
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตศาลายา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผู้ประกอบการที่บัณฑิตสำเร็จปีการศึกษา 2549 จำนวน 29 คน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะการจ้างงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  3. เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
นักวิจัย :

เนรัญชลา กำไลทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th