ค้นหา

 ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รหัส : 09190515
โครงการ : ลักษณะของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Project : Firm's Characteristics Influencing Environmental Voluntary Disclosure of The Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยราชพฤกษ์
ขอบเขตการวิจัย : จะทำการศึกษาจากการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีพุทธศักราช 2549 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะของธุรกิจ ได้แก่ ลักษณะการบริหารและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ลักษณะของผู้ถือหุ้น และลักษณะเฉพาะของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย :

เบญจพร โมกขะเวส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th