ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนในบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รหัส : 09190510
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนในบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Project : Development of an Appropriate Eco-Tourism and Community Participation : Case Study Phrachedeekangnam Community Rayong Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาข้อมูลชุมชนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ 2. ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน 3. ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนในชุมชนรอบเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน
  3. เพื่อหาแนวทางการจัดการทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนโดยรอบเจดีย์กลางน้ำมีส่วนร่วม
นักวิจัย :

สุรชาติ สินวรณ์

กันต์ ปานประยูร

กิตติศักดิ์ พฤกษกานนท์

ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

ปฏิญญา สุขวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th