ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
รหัส : 02001098
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการในด้านการจัดสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการ ในด้านบริการทางการพยาบาล โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย :

อัญชลี ระวิพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th