ค้นหา

 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
รหัส : 09190496
โครงการ : พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
Project : Tourist's Behavior and Satisfaction in Using Spa Service in Using Spa Service in Samui District, Suratthani.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการสปาในเขตพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจสปาต่อไป โดยจะทำการศึกษาโดยใช้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2550 - ต.ค. 2551
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาธุรกิจสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
นักวิจัย :

ศรีน้ำ ขุนอ่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th