ค้นหา

 การบริหารการตลาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน : กรณีศึกษาน้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09190475
โครงการ : การบริหารการตลาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน : กรณีศึกษาน้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Marketing Management for Hot Springs Tourist Destination : A Case Study of Sankumpang Hot Springs, Chiangmai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการการให้บริการ สถานที่จัดจำหน่าย และการมีหุ้นส่วน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการให้บริการ แหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการการให้บริการ สถานที่จำหน่ายและการมีหุ้นส่วน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติหลังการให้บริการ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อรวบรวมปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด
  5. เพื่อกำหนดแผนการตลาดแห่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

วรางคณา อดิศรประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th