ค้นหา

 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
รหัส : 09190464
โครงการ : ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
Project : The Effects of Accountants'Competency, Executives'Support and Social Pressures on Environmental Accounting Efficiency of ISO 14001 Certificate Business in Production Industry in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 47,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะการบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคมที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบประเภทธุรกิจต่อความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหาร แรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหาร แรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยตามลักษณะประชากร
  3. เพื่อหาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหาร และแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยตามลักษณะทางบริษัท
นักวิจัย :

อัมพร เที่ยงตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th