ค้นหา

 การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 09190448
โครงการ : การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Personal Financial Management : Case Study of Working People in Bangkok Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการกระจายตัวอย่าง คนโสด อายุ 18-35 ปี รายได้ส่วนบุคคล เกิน 9,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มบุคคลวัยทำงาน
  2. เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  3. เพื่อศึกษาวินัยด้านการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
  4. เพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการการเงินของกลุ่มวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th