ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 09190416
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : The Satisfaction of Personnel Toward Engaged in the Internal Audit of Ramkhamhaeng University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 74,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรในการวิจัย คือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
นักวิจัย :

สุมนา ปรุงศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th