ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
รหัส : 09190411
โครงการ : การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและลงสนาม การสังเกต และการสัมภาษร์ พื้นที่ศึกษาของเกษตรกรในโครงการหลวงใน 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 2 คือ จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าผัก ผลไม้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการหลวงในเขตภาคเหนือตอนบน
  2. เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
  3. ศึกษาแนวทางเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรโครงการหลวง
นักวิจัย :

ประโยชน์ เจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th