ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รหัส : 09190400
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : สร้างดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ
  2. เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  3. เพื่อเผยแพร่รายงานและดัชนี้ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสาธารณชนและเสนอแนะต่อรัฐบาล
นักวิจัย :

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th