ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รหัส : 09190397
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมจากข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อพัฒนาเป็นตัวชี้วัด การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับประเทศ
  2. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายบริหารเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกลไกในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ
นักวิจัย :

อภิชัย พันธเสน

จำนง สรพิพัฒน์

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

ปาริชาติ วลัยเสถียร

มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ

เรณู สุขารมณ์

สุธาวัลย์ เสถียรไทย

โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th