ค้นหา

 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัส : 09190394
โครงการ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านค้า ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ใน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สิทธิชัย ชีวะโรรส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th