ค้นหา

 ความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี
รหัส : 09190386
โครงการ : ความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานประเภทใดบ้าง มีลักษณะอย่างไร มากน้อยเพียงใด
  2. เพื่อศึกษาว่าพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานมากน้อยเพียงใด
  3. เพื่อศึกษาว่าพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างไรบ้าง
  4. เพื่อศึกษาว่าปัจจัยส่วนตัวของพนักงาน (อายุ รายได้ การศึกษา) มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานหรือไม่
นักวิจัย :

ชรินทร์ ฉวาง

จุฑารัตน์ ธาราทิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th