ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในองค์ประกอบทางเคมีของ แม่น้ำบางปะกงในระหว่างการผสมผสานกับน้ำทะเล
รหัส : 01000012
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในองค์ประกอบทางเคมีของ แม่น้ำบางปะกงในระหว่างการผสมผสานกับน้ำทะเล
Project : Seasonal Variation in Chemical Composition of Bang Pakong River During Estuarine Mixing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มนุวดี หังสพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th