ค้นหา

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์
รหัส : 09190338
โครงการ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม : อุตสาหกรรมยานยนต์
Project : Comparative Advantage of Thailand and Vietnam Economy and Trade : The Automotive Industry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ขอบเขตการวิจัย : เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์และประเทศเวียดนามและไทยและข้อมูลเอกสารรวมทั้งแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันยานยนต์ของไทย และเก็บข้อมูลและสำรวจด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์การค้า, การใช้วัตถุดิบการลงทุนจากต่างประเทศฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าและความเป็นคู่ค้าและคู่แข่งทางกาาค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยภายหลังจากที่ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของ WTO
  3. เพื่อประเมินขีดความสามารถ (RCA) และวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (CMS) และปัจจัยผลประโยชน์เปรียบเทียบ (Dynamic Diamond Model) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามในระยะยาว
  4. เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม
  5. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก
นักวิจัย :

สรียา ชัยรัตนานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th