ค้นหา

 ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
รหัส : 09190297
โครงการ : ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
Project : Opinion and Understanding of Bookkeepers on Qualifications Specification Under Accounting ACT,B.E.2543
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 71,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
  2. เปรีบเทียบความคิดเห็นผู้ของทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน
นักวิจัย :

ธาราวัน เพชรเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th