ค้นหา

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับความเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมัติ ของผู้ป่วยเบาหวานใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รหัส : 02001075
โครงการ : ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับความเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมัติ ของผู้ป่วยเบาหวานใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
Project : Relationship Between Other Factors and Autonomic Neuropathy of Diabetic Patients in Sappasithiprasong Hospital Ubolrachathanee
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุเพียร โภคทิพย์

นวลจันทร์ ประเคนรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th