ค้นหา

 พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
รหัส : 09190283
โครงการ : พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
Project : Behavior and Satisfaction of Low Cost Domestic Airlines Passengers: A Case Study of Hat Yai - Bangkok and Bangkok - Hat Yai Route.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 103,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ โดยจัดเก็บข้อมูล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจจากการใช้บริการของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และ หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  3. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัทการบินที่ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
นักวิจัย :

สุธี โง้วศิริ

วรรณภรณ์ บริพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th