ค้นหา

 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 09190268
โครงการ : การมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : The Participation and Promotion of Ecotourism in National Park, Northeast of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 79,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  2. เพื่อศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้และข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  3. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและรูปแบบที่ต้องพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นักวิจัย :

เศกสรรค์ ยงวานิชย์

ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ

เมธี รุ่งแสง

ศุภชาติ วรรณวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th