ค้นหา

 ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
รหัส : 09190256
โครงการ : ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
Project : Accountant's Understanding and Opinion on Thai Accounting Standard No.56 (Draft) "The Accounting for tax Parable"
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 55,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตราฐานการทำบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับความเข้าใจของผู้ทำบัญชีใน (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษาเงินได้
  2. เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
  3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
  4. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ จำแนกตามระดับความเข้าใจ
  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และความเข้าใจของผู้ทำบัญชีใน (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
นักวิจัย :

รองเอก วรรณพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th