ค้นหา

 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน
รหัส : 09190241
โครงการ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน
Project : Thai Tourists'Satisfaction with Tourism Management of Talingchan Floating Market
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 74,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : สนใจศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางปรับปรุง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและด้านบริการทางการท่องเที่ยวของตลาดน้ำตลิ่งชัน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะการท่องเที่ยว การรับรู้สารสนเทศ และความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน
นักวิจัย :

วอนชนก ไชยสุนทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th