ค้นหา

 ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รหัส : 09190232
โครงการ : ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 74,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาระดับความรู้ และความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
  3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
นักวิจัย :

เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th