ค้นหา

 การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
รหัส : 09190225
โครงการ : การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
Project : -
ประเภทการวิจัย : ไม่ระบุ
งบประมาณ : 53,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : ได้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการบริหารและการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า
  2. เพื่อทดสอบแบบจำลองเพื่อใช้สำรวจการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าว่ามีความเหมาะสมหรือต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใดบ้าง ก่อนนำไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
นักวิจัย :

ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th