ค้นหา

 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
รหัส : 09190220
โครงการ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
Project : Tourists Satisfaction for Chiangrai Tourism Products
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 341,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุความไม่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย :

จิรภา ศักดิ์กิติมาลัย

มะณี สมรัก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th