ค้นหา

 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 09190214
โครงการ : พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 71,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : -กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ -ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
  2. เพื่อนำผลการวิจัยเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย :

ภคพร กระจาดทอง

วาสนา จักร์แก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th