ค้นหา

 วิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
รหัส : 09190212
โครงการ : วิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาสถานการณ์ดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียนพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. บทสรุปสถานการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนเข้าร่วมโครงการ
  2. ข้อมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด
  3. รูปแบบและกระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  4. เครือข่ายความเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  5. บทสังเคราะห์การแก้ไขปัญหาความยากจนจากการเชื่อมโยงเครือข่าย
นักวิจัย :

อำนาจ ธีระวนิช

อรรธิกา พังงา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th