ค้นหา

 การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
รหัส : 09190207
โครงการ : การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Project : Tourism Management in Papayom District, Pattalung Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพัทลุง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : จำแนกศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ผู้ช่วยให้มีการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
  3. เพื่อจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
นักวิจัย :

ประมาณ เทพสงเคราะห์

วรุตม์ นาฑี

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ

สุนีย์ ลี่ไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th