ค้นหา

 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รหัส : 09190164
โครงการ : ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 37,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มประชากรที่ให้ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย :

โสภา ปุ่นสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th