ค้นหา

 รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
รหัส : 09190147
โครงการ : รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : ดำเนินการติดตามการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547 ทุกโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้เห็นภาพรวมและคุณภาพของผลการวิจัยของประเทศที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547 ในประเด็นต่างๆ
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลความเหมาะสมและการยอมรับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2547)
  3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับกำหนดแนวทางการวิจัย การจัดสรรทรัพยากรการวิจัย ระบบวิจัยและการบริหารจัดการการวิจัยของประเทศในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

ครรชิต พุทธโกษา

สุภมนตรี พุฒศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th