ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
รหัส : 09190141
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 97,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ที่เป็นทั้งระดับโลก (World Class) มีต่างชาติถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์และบริษัทต่างชาติร่วมทุนกับไทย ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านปฏิบัติการและด้านกลยุทธ์
  2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปฏิบัติการและด้านกลยุทธ์
นักวิจัย :

จันทวรรณ เปรมประภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th