ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
รหัส : 09190116
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
Project : Opinion of People to Ping River Development to Promote Conservative Tourist Area Year 2004
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สภาพบ้านที่อยู่อาศัย และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของประชาชนบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่จะพัฒนาบริเวณเหนือเขื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชนบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล
  3. เพื่อศึกษาความต้องการเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบ Home Stay
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม

สุชาดา นาคฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th