ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 09190064
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : The Executives Opinions Towards the Inventory Management of the Enterprises in Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 34,650 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้า คงคลังโดยจำแนกตามเพศ อายุ ขนาด ประเภทของสถานประกอบการ
  3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังของผู้บริหารสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นักวิจัย :

อมรศิริ ดิสสร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th