ค้นหา

 การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
รหัส : 09190011
โครงการ : การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มประชากรผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประภาพร ขันติสมบูรณ์

ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง

ชูศรี เที้ยศิริเพชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th