ค้นหา

 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02001045
โครงการ : การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
Project : A Study of Eyesight Care Behaviour and Factors Associated with Eyesight Care Behaviour in Matayomsuksa Students. Bangkok. Metropolis
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาปัญหาสุขภาพสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  2. ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  3. ศึกษาปัยจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหาคร
นักวิจัย :

ชุติมา อัตถากรโกวิท

วรณี ดำรงรัตน์

สุรีพร กมลวัฒนานุกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th