ค้นหา

 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
รหัส : 09110347
โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
Project : Sufficiency Economy as a Human Development Strategy for National Economic Social and Environment Sustainability.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 700,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอบเขตการวิจัย : วิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาระดับบุคคล / ครอบครัวและชุมชน การสัมภาษณ์และสังเกตแบบเจาะลึก ตลอดจนการจัดทำ Focus Group รวมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการสร้างทฤษฎีฐานราก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักการเชิงนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการขจัดความยากจน และการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อศึกษาหลักการเชิงนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการสร้างพลัง นำทางของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อวางรากฐานไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  3. เพื่อศึกษาค่านิยมของสังคม พฤติกรรมการจัดการทรัพยากร ความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตและครอบครัว ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

มาฆะ ขิตตะสังคะ

กุลธิดา อินทร์ไชย

โกมินทร์ วังอ่อน

จิตรานุช ปานขาว

ณัฐธิดา จุมปา

นาแล จะหา

พิทยา ฟูสาย

พิทักษ์ รัตนแสงสว่าง

อัมพกา มาตา

อัศวิน จุมปา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th