ค้นหา

 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09110110
โครงการ : การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Chiang Mai Rural And Urban : Socio-Economics Management Learning Of Sufficiency Economics.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 4,516,775 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและสังคม ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจัดการการเรียนรู้ พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยท้องถิ่นให้สามารถสร้างงานวิจัย ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อให้สมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นสามารถใช้กระบวนการจัดการการเรียนรู้ ในการสร้างแผนชุมชนทั้ง 2 ด้าน
  3. ศึกษาการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อสร้างและพัฒนานักประชาสัมพันธ์ชุมชนประจำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน
นักวิจัย :

วีระศักดิ์ สมยานะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th